Bayram KÖSE’nin Yeni Kitabı Türkçe Açıklamalı Fransızca Gramer den Örnekler ZAMİR / LE PRONOM

ZAMİR / LE PRONOM

Zamir (le pronom), cümlede tekrardan kaçınmak için bir ismin (le nom), bir isim grubunun (le groupe nominal), bir sıfatın (l’adjectif) veya bir yan cümlenin (la proposition subordonnée) yerine kullanılan kelimedir. Zamirlerden (le pronom) bazıları yerini aldığı kelimeyle sadece cins (le genre) ve sayı (le nombre) bakımından uyum (l’accord) yaparken, bazıları kişiye (la personne), cümle içindeki işlevine (la fonction) [vurgulu (tonique) veya vurgusuz (atone), bitişik (conjoint) veya ayrık (disjoint) oluşlarına] göre biçim (la forme) değiştirir.

Bayram et Funda sont mariés. Ils ont deux enfants.

Bayram ile Funda evliler. (Onların) iki çocuğu var.

Paul m’a écrit une longue lettre. Elle m’a beaucoup touchée.

Paul bana uzun bir mektup yazmış. O (Mektup) beni çok duygulandırdı.

-Tu connais cet homme.                      – Oui, je le connais.

– Bu adamı tanıyor musun?       – Evet, onu tanıyorum.

Mon fils voulait une voiture ; il l’a enfin achetée.

Oğlum bir araba istiyordu; sonunda onu satın aldı.

J’ai téléphoné à ma mère pour lui annoncer que je passerais la voir ce soir.

Anneme, bu akşam kendisine uğrayacağımı bildirmek için telefon ettim.

– Il va au cinéma avec sa fille ?             – Oui, il y va avec elle.

– Sinemaya kızıyla mı gidiyor?               – Evet, oraya onunla gidiyor.

Prête-moi ta calculatrice ; j’en ai besoin pour l’examen.

Hesap makineni bana ödünç ver; sınavda ona ihtiyacım var.

C’est un excellent film qui mérite la Palme d’Or au festival de Cannes.

Bu, Cannes festivalinde Altın Palmiye ödülünü hakeden harika bir film.

Elle s’est acheté la maison bleue dont elle rêvait.

Hayalini kurduğu mavi evi satın aldı.

Zamirler (le pronom), kişi zamirleri (le pronom personnel), işaret zamirleri (le pronom démonstratif), iyelik zamirleri (le pronom possessif), soru zamirleri (le pronom interrogatif), ilgi zamirleri (le pronom relatif) ve belgisiz zamirler (le pronoms indéfini) olmak üzere altı gruba ayrılır:

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)
Categories: Grammaire
Your article perfectly shows what I needed to know, tahnks!
26 Haziran 11 at 19:57